[Home Page [Programme [Songs [Performances [Links]

Sea Green Singers - Thina sizwe

Thina Sizwe

Thina sizwe e zi mnyama
Si khalela izwe lethu
E la thathwa a ba mhlobe
Sithi Ma ba uyek'u mhlaba wethu

 


This may help with the syllables:
1
2
3
1
3
1
2
3
1

Thi-

na
siz-
we
e
zi
mn-
ya-
ma,
Si khalela izwe lethu
E la thathwa a ba mhlobe, (2)
(3)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
Sithi
M-
a
ba
uy-
ek'
u
mhla-
ba
weth-
u