[Home Page [Programme [Songs [Performances [Links]

Sea Green Singers - U Mandela

 

U Mandela 'u tha y hlom - e
.........................................Wen' u tha yi hlome
U Mandela 'u tha y hlom - e
.........................................Wen' u tha yi hlome
U Mandela 'u tha y hlome hlas - ek
.......................................... ...............Si ya-ya, we nklonto we sizwe lusaka
...................................................................Si ya-ya, we we sizwe lusaka
Wen' u tha yi hlome
.........................
Wen' u tha yi hlome
...............................
Wen' u tha yi hlome

etc until bass brings sop's back in by singing:

'u tha y hlome hlas - ek
Si ya-ya, we we sizwe lusa - ka
..........................................Wen' u tha yi hlome