[Home Page [Programme Chansons/Songs  [Performances [Liens/Links]

rencontres chorales - Imaste Dio
En construction - Cliquez sur une image pour la voir plus grand
Imaste Dio - partition pdf
Imaste Dio

Imaste dio, imaste dio
Ki'ora simanè okhto
Svissè to foss, ki'emba frouross
To vradi tha'rthounè kssana

Emba brosta, emba brosta
Ki'ali pisso akholouthoun
Meta siopi, ki'akholouthi
To idio tropari to gnosto

Varanè dio, varanè tris
Varanè khilious deka tris
Ponass éssi, ponao ki'ego
Ma pioss ponaï pio poli
Tha'rthi kèros na mass to pi

Imaste dio, imaste tris
Imaste khilii déka tris
Kavala pamè sto kéro
Mé to kéro, mé ti vrokhi
To ema pizi sti pliki
O ponoss yinètè karfi

To ékdikitis, to litrotis
Imaste dio, imaste tris
Imaste khilii déka tris

 

 


e-mail mike@rencontreschorales.fr
[Home Page]  [Programme]  Chansons/Songs  [Performances [Liens/Links]